ΡΑΕ: Tι αποφάσισε για την εύρυθμη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης

Η ΡΑΕ, κατά την από 14 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίαση της Ολομέλειάς της και λαμβάνοντας υπόψη τα Αποτελέσματα εκ των από 11 Δεκεμβρίου 2020, 17 Δεκεμβρίου 2020 και 07 Ιανουαρίου 2021 Δημοσίων Διαβουλεύσεων, αποφάσισε την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, προκειμένου για την προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτήν.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 54/14.01.2021 Απόφασή της (υπό έκδοση), η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 3, 22 και 23 ν. 4001/2011, καθώς και τα άρθρα 17 (παρ. 2, ιστ) και 18 (παρ. 5) ν. 4425/2016, όπως ισχύουν, αποφάσισε: (α) την αναστολή της δυνατότητας υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με αρνητικές τιμές από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και (β) την τροποποίηση των άρθρων 55 και 67 ΚΑΕ. Συγκεκριμένα:

Το άρθρο 55 «Περιεχόμενο Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ» τροποποιείται ως εξής:

«2. Η ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από ένα (1) έως δέκα (10) βήματα. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να μειώνεται σε σχέση με την τιμή προσφοράς για προηγούμενο κατά σειρά βήμα. Για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις οποίες εφαρμόζεται περιορισμός Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής η ποσότητα του πρώτου βήματος της ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW είναι τουλάχιστον ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.»

«4. Η καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από ένα (1) έως δέκα (10) βήματα. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να αυξάνεται σε σχέση με την τιμή Προσφοράς για προηγούμενο κατά σειρά βήματα. Για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις οποίες εφαρμόζεται περιορισμός Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής η ποσότητα του τελευταίου βήματος της καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW είναι τουλάχιστον ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.»

Το άρθρο 67 «Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης» τροποποιείται ως εξής:

«2. Η τιμή των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ που υποβάλουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Εξισορρόπησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, πρέπει να είναι βελτιωμένη σε σχέση με την τιμή της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που υποβλήθηκε στην ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που περιλαμβάνει την Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ. Με τον όρο βελτιωμένη τιμή εννοείται μικρότερη τιμή για τις ανοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης και μεγαλύτερη τιμή για τις καθοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι ποσότητες των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ που υποβάλουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Εξισορρόπησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου δεν μπορούν να μεταβληθούν σε σχέση με τις ποσότητες της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που υποβλήθηκε στην ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που περιλαμβάνει την Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ.»

Η Αρχή καλεί την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης/προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων της Αγοράς Εξισορρόπησης και των σχετικών Τεχνικών Αποφάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προκειμένου για την αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής υπ’ αριθ. 54/14.01.2021 Απόφασης ΡΑΕ από την πρώτη Ημέρα Κατανομής μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  • ΡΑΕ
  • αγορά εξισορρόπησης

    Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας